Day 25: Philadelphia, PA

4540 miles

Day 25: Philadelphia, PA

4540 miles

Day 23-24: New York, NY

4390 miles

Day 23-24: New York, NY

4390 miles

Day 21-22: Newport, RI

4234 miles

Day 21-22: Newport, RI

4234 miles

Day 20: Boston, MA

4120 miles

Day 20: Boston, MA

4120 miles

Day 19: Northampton, MA

3961 miles

Day 19: Northampton, MA

3961 miles

Day 18: Scranton, PA
3692 miles

Day 18: Scranton, PA

3692 miles

Day 17: Pittsburgh, PA

3430 miles

Day 17: Pittsburgh, PA

3430 miles

Day 14-16: Chicago, IL.

2995 miles

Day 14-16: Chicago, IL.

2995 miles

Day 11-13: Davenport, IA.

2710 miles.

Day 11-13: Davenport, IA.

2710 miles.

Day 10: Iowa City, IA

2632 miles

Day 10: Iowa City, IA

2632 miles

Day 9: Council Bluffs, IA. 

2345 miles

Day 9: Council Bluffs, IA.

2345 miles

Day 8: Lincoln, NE

2290 miles

Day 8: Lincoln, NE

2290 miles

Day 7: Denver, CO

1751 miles

Day 7: Denver, CO

1751 miles

Day 6: Salt Lake City, UT. 

1275 miles.

Day 6: Salt Lake City, UT.

1275 miles.

Day 5: Pocatello, ID 

1015 miles

Day 5: Pocatello, ID

1015 miles